Mesleki Sorumluluk Sigortası

Mesleki Sorumluluk Sigortası

Mesleki Sorumluluk Sigortası; meslek sahiplerinin, mesleki uygulamaları sırasında oluşacak hatalar nedeniyle, üçüncü kişilere tazminat ödemeleri gerektiğinde kullanılmak üzere sigorta şirketleri tarafından sigortalanmalarıdır.

İnsanlar ve kurumlar yaptıkları işlerden dolayı başkalarına karşı sorumlu olmaya başlamıştır. Dolayısıyla kişiler ve kurumlar kendi faaliyetlerinden dolayı hem vicdani bir yükümlülük olarak hem de başkalarına karşı verebilecekleri her türlü bedeni ve maddi zararları karşılamak amacıyla bu risklerini de teminat altına alma gereği duymaktadırlar.

Mesleki Sorumluluk Sigortası, şahısların karşılaşacağı zararların tazminini mümkün kılmak için çıkarılmıştır. Bir başkasına verdiği zarardan dolayı tazminat ödemek zorunda kalan herkes sorumluluk kavramı içinde düşünülebilir.

Gerçek veya tüzel kişiler ister doğrudan doğruya, ister kullandıkları kimselerin hareketleri dolayısıyla 3. şahıslara bedeni veya maddi zarar verebilirler.

Bir kimsenin dikkatsizliği, ihmali ile meydana gelen bir hasar, bir diğer kişinin can veya mal bakımından zarar görmesine, bu zararı meydana getiren kişinin de sorumluluk altında kalmasına neden olmaktadır.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

Bu sigorta ile sigortacı; sigortalının Borçlar Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında ve buna bağlı olarak düzenlenerek çıkarılan ve yürürlüğe giren veya daha sonra yürürlüğe girecek olan İş Sağlığı ve Güvenliği’ ne ilişkin mevzuat çerçevesinde uygulama planları hazırlama, uygulamaların yapılmasını sağlama, bu konularda işçilere eğitimler verme, bunları denetleme, gözetleme ve sürekli sürdürülebilir bir yapı kurulmasını temin ile bu hususlardaki danışmanlık hizmetlerini kusurlu olarak gereği gibi yerine getirmemesinden ötürü doğacak zararlar nedeniyle üçüncü şahıslar tarafından kendisine karşı ileri sürülecek tazminat taleplerinin sonuçlarına karşı sigortalıyı poliçede belirtilen teminat limitine kadar aşağıda yazılı özel Şartlar ile ekli Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının A.1 Maddesi (b) fıkrası hükümlerine göre sigorta eder.

SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

Bu sigorta ile Sigortacı, Sigortalının vermekte olduğu mesleki hizmetleri kusurlu olarak yerine getirmesinden ya da gereği gibi yerine getirememesinden ötürü üçüncü kişiler tarafından Sigortalıya karşı ileri sürülecek tazminat taleplerinin sonuçlarına karşı, onu poliçede belirtilen teminat limitine kadar aşağıda yazılı özel şartlar ile ekli Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları' nın A.1. maddesi (a) fıkrası hükümlerine göre Sigorta eder.

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

Bu sigorta ile Sigortacı, Sigortalının vermekte olduğu mesleki hizmetleri kusurlu olarak yerine getirmesinden ya da gereği gibi yerine getirememesinden ötürü üçüncü kişiler tarafından Sigortalıya karşı ileri sürülecek tazminat taleplerinin sonuçlarına karşı, onu poliçede belirtilen teminat limitine kadar aşağıda yazılı özel şartlar ile ekli Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları'nın A.1. maddesi (a) ve (b) bendi hükümlerine göre sigorta eder

AVUKAT MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının 'Avukat' sıfatıyla vermekte olduğu mesleki hizmetler dolayısıyla Sigortalıya karşı ileri sürülecek tazminat taleplerinin sonuçlarına karşı onu poliçede belirtilen teminat limitine kadar aşağıda yazılı özel şartlar ile ekli Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının A.1. Maddesi (b) bendi hükümlerine göre sigorta eder.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE YÖNETİCİLER SORUMLULUĞU SİGORTASI (CEO/GENEL MÜDÜR SORUMLULUK)

  • Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Kişisel Sorumluluğu: Sigorta dönemi içinde görevlerini ifa sırasında kanunen belirlenmiş herhangi bir özen veya sadakat borcunun yerine getirilmemesi, yanlış bilgilendirme, yanıltıcı beyan gibi kusurlardan dolayı oluşan işletme zararlarından ötürü yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilere yöneltilen tazminat taleplerine karşı kişisel riskleri güvence altına alır.
  • Şirket Tazminatı: Yukarıdaki sebeplerden dolayı meydana gelen zararlarda, zararın, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin çalıştıkları şirket tarafından tazmin edilmiş olması halinde şirketin risklerine karşı güvence sağlamaktadır.

TIBBİ LABORATUAR HEKİM POLİÇESİ

Poliçe; mesleki sorumluluk, işveren sorumluluk ve 3. şahıslara karşı sorumluluk olarak üç ayrı teminatı kapsamaktadır.

Mesleki sorumluluk teminatı ile sigortalı kurum ve bünyesindeki tıbbi personel, mesleki faaliyetlerinden kaynaklanacak tazminat taleplerine karşı koruma altına alınmaktadır.Teminat ilgili genel şartlar çerçevesinde talep esaslı olarak sağlanmaktadır ve geriye dönüş süresi 12 aydır.

İşveren sorumluluk teminatı ile sigortalının işveren sıfatıyla çalışanlarına karşı yasal sorumluğu teminat altına alınmaktadır.

Dış görev ve manevi tazminat talepleri ek teminat olarak teminata dahil edilmiştir.

3. şahıs sorumluluk teminatı ile işletme faaliyetleri sırasında 3. şahısların uğrayacağı bedeni zararlar ile mal / eşya zararları sonucunda, sigortalıya düşecek yasal sorumluluk poliçe kapsamına alınmıştır.

TAMAMLAYICI HEKİM SORUMLULUK SİGORTASI

Tıbbı Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk " sigorta poliçesi ile aynı şartları içeren ve söz konusu poliçedeki zorunlu limitin üzerine çalışacak isteğe bağlı bir üründür.

Poliçedeki "Mesleki Sorumluluk" teminatın kapsamı,"Tıbbı Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası" ile aynı olmakla birlikte, bu poliçe ile zorunlu poliçedeki teminat limitinin üzerine çalışacak 5 farklı teminat limiti alternatifi sunulmaktadır.

Ürünümüz ,"Mesleki Sorumluluk" teminatına ek olarak ferdi kaza risklerini de içermektedir.

MİMAR/MÜHENDİS MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

Bu sigorta ile sigortacı; sigortalının poliçede belirtilen mesleki hizmetleri kusurlu olarak gereği gibi yerine getirmemesinden ötürü doğacak zararlar nedeniyle üçüncü şahıslar tarafından kendisine karşı ileri sürülecek tazminat taleplerinin sonuçlarına karşı sigortalıyı korur. Bu teminat yıllık ve proje bazlı olarak iki farklı şekilde sağlanmaktadır.

BAĞIMSIZ DENETİM MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

Bu sigorta ile Sigortacı; Sigortalının 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik çerçevesinde vermekte olduğu mesleki hizmetleri kusurlu olarak gereği gibi yerine getirmemesi sonucunda finansal tabloların güvenilirliğini önemlilik arz eden ölçüde etkileyecek hususların ortaya çıkmasının doğuracağı zararlar ile 12.06.2006 tarih ve 26196 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ çerçevesinde vermekte olduğu bağımsız denetim hizmetini bağımsız denetim standartlarına uygun yapmaması nedeniyle müşteri ve üçüncü şahıslara karşı doğacak zararlar nedeniyle üçüncü şahıslar tarafından kendisine karşı ileri sürülecek tazminat taleplerinin sonuçlarına karşı korur.

SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

Bu sigorta ile Sigortacı; Sigortalının 1 Kasım 2000 tarih ve 24217 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği çerçevesinde "Sigorta Broker" sıfatıyla vermekte olduğu mesleki hizmetleri kusurlu olarak gereği gibi yerine getirmemesinden ötürü doğacak zararlar nedeniyle üçüncü şahıslar tarafından kendisine karşı ileri sürülecek tazminat taleplerinin sonuçlarına karşı korur.

PATENT VEKİLLİĞİ MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

Bu sigorta ile Sigortacı; Sigortalının patent vekili sıfatıyla 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca TPE nezdinde ilgili kişilerin patent haklarının tesisi, korunması ve bunlarla ilgili olarak idare ile her türlü ilişkinin temini, tesisi ve yürütülmesi yükümlülüğünü kusurlu olarak gereği gibi yerine getirmemesinden ötürü doğacak zararlar nedeniyle üçüncü şahıslar tarafından kendisine karşı ileri sürülecek tazminat taleplerinin sonuçlarına karşı korur

MARKA VEKİLLİĞİ MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

Bu sigorta ile Sigortacı; Sigortalının marka vekili sıfatıyla 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca TPE nezdinde ilgili kişilerin marka haklarının tesisi, korunması ve bunlarla ilgili olarak idare ile her türlü ilişkinin temini, tesisi ve yürütülmesi yükümlülüğünü kusurlu olarak gereği gibi yerine getirmemesinden ötürü doğacak zararlar nedeniyle üçüncü şahıslar tarafından kendisine karşı ileri sürülecek tazminat taleplerinin sonuçlarına karşı korur

VETERİNER HEKİM SORUMLULUK SİGORTASI

Poliçe; mesleki sorumluluk 3. şahıslara karşı sorumluluk ve ferdi kaza olarak üç ayrı teminatı kapsamaktadır.

Mesleki sorumluluk teminatı ile veteriner hekim, mesleki faaliyetlerinden kaynaklanacak tazminat taleplerini karşı koruma altına alınmaktadır. Teminat ilgili genel şartlar çerçevesinde olay esaslı olarak sağlanmaktadır.

3. şahıs sorumluluk teminatı ile sigortalının poliçede belirtilen faaliyetleri sırasında,3. şahısların uğrayacağı bedeni zararlar ile mal / eşya zararları sonucunda, sigortalıya düşecek yasal sorumluluklar poliçe kapsamına alınmıştır.

Ferdi kaza teminatı ile veteriner hekimin başına gelebilecek bir kaza sonucunda uğrayacağı ölüm dahil bedeni zararlar poliçe kapsamına alınmıştır.

SAYISAL KADASTRAL VE ÇED RAPORU HAZIRLAMA MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

Bu sigorta ile Sigortacı; Sigortalının poliçede belirtilen mesleki hizmetleri kusurlu olarak gereği gibi yerine getirmemesinden ötürü doğacak zararlar nedeniyle üçüncü şahıslar tarafından kendisine karşı ileri sürülecek tazminat taleplerinin sonuçlarına karşı korur.

SAĞLIK KURUMLARI (HASTANE/POLİKLİNİK/TIP MERKEZİ) MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

Bu sigorta ile Sigortacı; poliçede ticari ünvanı belirtilen sağlık kuruluşunda verilmekte olunan sağlık hizmetlerinin kusurlu olarak yerine getirilmesinden ya da gereği gibi yerine getirilememesinden ötürü hastanın ruhsal veya bedensel sağlığının bozulması veya ölümü dolayısıyla Sigortalı kuruma karşı ileri sürülecek tazminat taleplerinin sonuçlarına karşı korur.