Doğalgaz Paket Sigortası

Anadolu Sigorta, müteahhitler tarafından projeye başlanmadan önce düzenlenmesi ve ilgili Doğalgaz İdare'sine sunulması zorunlu kılınan Doğalgaz Paket ,Sigortası poliçesini T.C.Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen teminat kapsamına uygun olarak hazırlamış ve hizmete sunmuştur.

06.08.2004 tarih ve 25545 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmeliğin 6.maddesi gereği; iç tesisat ve/veya dönüşüm projesinin dağıtım şirketince onaylanmasından sonra, iç tesisatı yapacak olan firmanın, sözleşme kapsamındaki tüm yükümlülüklerini sigortalatması zorunlu hale getirilmiştir. Bununla ilgili belgeler dağıtım şirketine teslim edilmeden iç tesisatın yapımına başlanamayacaktır.

Doğalgaz Paket Sigortası, iç tesisatın devreye alınması işleminden başlamak üzere, bir yıl boyunca yapılan iç tesisat ile ilgili ortaya çıkabilecek tüm sorunları da verilen teminatlar kapsamında teminat altına almaktadır.

Poliçede otomatik olarak yer alacak özel şartlar:

- Makine Kırılması teminatı, projenin ve ilgili testlerin tamamlanıp, tesisatın kullanılmaya başlaması ile işlerlik kazanacak olup, teminat limiti poliçe cetvelinde yazılı "proje bedeli" ile sınırlıdır.

- Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası teminat kapsamı; ekli genel şartların 3-A-8a, 3-A-8b ve 3-A-7 maddeleri hilafına genişletilmiştir. İlgili teminat limiti; "olay başı" ve "poliçe süresince toplamda" poliçe cetvelinde yazılı "proje bedeli" ile sınırlıdır.

- Sertifikalı firma (tesisat yapımcısı) ile abone arasında yapılan "Doğal Gaz Dönüşüm Sözleşmesi" bu poliçenin ayrılmaz bir parçasıdır.

- Sertifikalı firma, sözleşme tarihinden itibaren en geç iki ay içinde montaj işlerini bitirmiş olmalıdır.

Sigorta süresi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

Toplam 14 ay olmak üzere,

Montaj İşleri : 2 ay (4 haftalık test dönemi dahil olmak üzere)
Bakım Dönemi montajı takip eden 12 ay
Makine Kırılması : montajı takip eden 12 ay
Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet 14 ay (başlangıçtan itibaren)

- İç tesisatta kullanılacak soba, kazan, kombi, şofben vb. cihazlar sigorta bedeli içerisinde belirtilmiş olmaları kaydıyla Montaj All Risks teminatına dahil edilmiştir.

- Poliçede yer alan "Sorumluluk" teminatı, sigorta süresi içinde, yalnızca sigortalı abone ile riziko adresinde ikamet eden şahıslara gelebilecek bedeni zararları kapsar.

- "Deprem sigortası, % 100 sigorta bedelinin % 20'sinin sigortalı ve/veya sigorta ettirenin üzerinde kalması ve meydana gelecek hasarlarda sigortalı ve/veya sigorta ettirenin bu oranla hasara iştirak etmesi kaydıyla sigortalı ve/veya sigorta ettirenle müşterek sigorta şeklinde yapılmıştır.

- Sigortalı ve/veya sigorta ettiren, sigorta bedelinden kendi üzerinde tutmayı kabul ve taahhüt ettiği kısmı tekrar sigorta ettiremez.

Taahhüdün yerine getirilememesi teminatı:

- Sigortacı, sigorta ettirenin (sertifikalı firmanın) bu sigorta konusu tesisat ile ilgili taahhütleri yerine getirmek için işe başlamasından sonra herhangi bir nedenle işi tamamlayamamış olması dolayısıyla, taahhüt konusu işin tamamlanması için gerekli zararların karşılanmasını, 500,00 YTL'yi geçmemek üzere, sigorta bedelinin % 50'sine kadar temin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

- İşbu poliçe kapsamında ödenecek azami tazminat tutarı, poliçe cetvelinde yazılı "proje bedeli" ile sınırlıdır.

- Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri + Terörizm ek teminatı ve Deprem ek teminatı sadece montaj işleri süresince geçerlidir.

- Poliçe, proje esaslı olduğundan yenileme işlemi yapılmayacaktır.

- Poliçe, uygulanması zorunlu olan deprem muafiyeti hariç olmak üzere, muafiyetsiz olarak düzenlenmiştir.