Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası

Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası

Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortaları, sigorta süresi içinde meydana gelen bir olay sonucunda;

Üçüncü kişilerin ölmesi, yaralanması ya da sağlığının bozulması, üçüncü kişilere ait mallarda parasal zarar meydana gelmesi nedenleriyle, üçüncü kişiler tarafından ileri sürülecek zarar ve kayıp taleplerinin sonuçlarına karşı sigortalıyı korur.

Kasıtlı olarak yapılan ya da bilerek neden olunan zarar ve kayıplar, sigortalıya bir hizmet ya da vekalet ilişkisi ile bağlı kişilerin ve sigortalının aile bireylerinin talepleri, ile deprem, sel, su basması, çığ, heyelan, patlama, yangın, duman, sis, buhar, su, çürüme ve nem alma,vb. nedenlerle oluşan zararlar bu sigortanın teminat kapsamı dışındadır.

Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta ile sigortacı, sigorta ettiren ve poliçede belirtilen birlikte yaşadığı aile bireylerinin (Sigortalılar), günlük yaşamları sırasında üçüncü kişilere verebilecekleri zararlar nedeniyle ortaya çıkabilecek kişisel sorumlulukları ile sigortalının aile reisi sıfatı ile üçüncü şahıslara karşı sorumluluğunu bu özel şartlar ve ilişik Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları dairesinde temin eder.

Sigortalının evinde beslediği evcil hayvanların verebileceği zararlardan kaynaklanan sorumluluğu da poliçe teminatına dahildir.

İstisnalar

"Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları" istisna hükümleri saklı kalmak kaydıyla,

- Her türlü borç sözleşmesinden kaynaklanan sorumluluklar,

- Kira, ödünç alma, depozit ve benzeri sözleşmelere göre tevdi olunan şeylerin kaybolması veya hasara uğraması nedeniyle ortaya çıkan sorumluluklar,

- Sigorta ettiren ve birlikte sigortalı olanların kastından ileri gelen zararlar,

- Her türlü netice zararı ve çevre kirliliğinden kaynaklanan zararlar,

- Başka bir sigorta ile temin olunan sorumluluklar,

- Sigorta ettiren ve birlikte sigortalı olanların birbirlerine karşı olan sorumlulukları, sigorta teminatının dışındadır.